Årsmøteinnkalling

Innkalling til årsmøte den 17. mars kl. 18.00 i kaffibuo i Gurinefjøro

Saker til handsaming:

  1. Val av møteleiar og 2 personar til å underskriva møteboka
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Godkjenning av av årsmelding for 2015
  4. Godkjenning av rekneskap for 2015
  5. Godkjenning av budsjett 2016
  6. Fastsetjing av medlemspengar
  7. Val
  8. Innkomne forslag*

Rosendal 3. mars 2016
Styret i Interesselaget for galeas Gurine

*) Saker ein ønsker å få handsama på årsmøtet må vera styret i hende innan 11. mars 2016.

9 feb, 2016

Comments are closed.